Asian Women Photographers Showcase curated by Yumi Goto Chiang Mai University Art Museum 2013 [photo: © Luis García Jurado-Centurión]